ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Content

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เรา”) ขอให้ข้อมูลแก่ท่านถึงวิธีการที่เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และขอให้ท่านให้ความยินยอมให้แก่เราในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุด้านล่างนี้

1. วิธีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

หากมิได้ระบุเป็นอื่นในส่วนหลังจากนี้ การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำการอยู่บนพื้นฐานทางกฎหมาย อันเกิดจากความจำเป็นที่เราจะต้องทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการส่งเสริมความนิยมและชื่อเสียงในสินค้าและบริการของเรา

 

   (ก)    การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า
เราจะรักษาระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมกับที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน
         •    ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือข้อมูลการติดต่อออนไลน์อื่นๆของท่าน  เราอาจได้รับข้อมูลการติดต่อของท่านจากการติดต่อท่านเป็นการส่วนตัว หรือจากผู้ให้ข้อมูลทางการค้า รวมถึงจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ เช่น เว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลการติดต่อเพื่อส่งเสริมความนิยมในสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อส่งข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับสินค้าของเรา
         •    วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากเรา หรือใช้บริการของเรา เราจะจัดเก็บประวัติการเป็นลูกค้าของท่าน เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจความสนใจของท่านมากขึ้น และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสินค้าและบริการของเราที่ท่านอาจมีความสนใจ นอกจากนี้ เราจะบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อระหว่างเรากับท่าน เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ของท่านกับสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อที่จะขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน และรวมถึงความสนใจของท่านในเรื่องเหล่านั้น ในการนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านจากผู้ให้ข้อมูลทางการค้าอื่นก็ได้
         •    พัฒนาความร่วมมือกับลูกค้า เพื่อที่จะบริหารการให้ความร่วมมือระหว่างเรากับท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดของสินค้าและบริการของเราให้ประสบความสำเร็จ เราพยายามที่จะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ท่านสนใจหรือที่ท่านมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรา หรือได้รับจากบริษัทวิจัยทางการตลาด หรือจากผู้ให้ข้อมูลทางการค้า และรวมถึง ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของท่าน เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมในโครงการวิจัย และการประชุมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

 

   (ข)    การศึกษาวิจัยตลาด

เราทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับบริษัทวิจัยตลาดอิสระ ซึ่งจะทำการวิจัยทางการตลาดทั่วโลกแทนเรา โดยเราให้ความสำคัญกับความสนใจทางวิทยาศาสตร์และสินค้าของเราเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของคุณให้แก่บริษัทวิจัยตลาดเหล่านี้ เพื่อการวิจัยตลาดซึ่งจะทำต่อลูกค้าของเราเป็นการเฉพาะเท่านั้น  

 

   (ค)    การส่งข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด/การแพทย์
เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อติดต่อท่านผ่านโทรศัพท์ จดหมายตรง อีเมล หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (เช่น โทรสาร การสนทนาบนเว็บไซต์ การส่งข้อความ การส่งข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการชี้แจงรายละเอียดทางไกล รวมถึงการให้บริการลูกค้าเมื่อได้รับการร้องขอ) เพื่อที่จะทำการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ เราอาจใช้การสื่อสารข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ สินค้า หรืองานที่จัดขึ้นอันสัมพันธ์กับความสนใจทางการแพทย์ของท่าน หรือเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นหลังการใช้สินค้าและบริการของเรา และอาจรวมถึงการแสดงโฆษณาที่จะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความสนใจของท่าน ซึ่งจะส่งไปถึงท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่น และแอพพลิเคชั่น อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ผ่านอีเมลหรือช่องทางติดต่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (“การส่งข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”) และผ่านโทรศัพท์ จะเป็นไปเท่าที่ท่านให้ความยินยอม

 

   (ง)    การวิเคราะห์ถึงการใช้งานการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
เพื่อที่จะจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ที่จะส่งไปให้เป็นไปตามความต้องการและความพึงพอใจของท่านโดยเฉพาะ อย่างภายใต้ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เราจะวิเคราะห์การใช้ซึ่งการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ยกตัวอย่างเช่นว่าท่านเปิดใช้งานหรือไม่ และท่านใช้งานการส่งข้อมูลทางการตลาด/การแพทย์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร (เช่น ท่านคลิกที่ลิ้งค์ไหน)

 

   (จ)    ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้ากับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการชำระเงินของท่าน เพื่อที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน และจัดส่งสินค้าถึงท่าน ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานของกฎหมายในการดำเนินการคือการสรุปและทำให้สัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการที่สั่งมีผลสมบูรณ์ หากท่านเลือกชำระผ่านบัญชี เช่น กรณีเราส่งมอบสินค้าหรือให้บริการก่อนการชำระเงิน เราจะทำการเช็คยอดเครดิตคงเหลือก่อนเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระเงิน  
 

2. การส่งข้อมูลส่วนบุคคล

 2.1 การดำเนินการตามที่ได้รับหน้าที่
เราใช้ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้บริการของเรา  ผู้ให้บริการเช่นว่านั้นถูกคัดเลือกมาอย่างรอบคอบ และถูกพวกเราติดตามตรวจสอบเป็นระยะ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาควบคุมการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคคล ผู้ให้บริการเหล่านี้จะสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉพาะภายใต้คำสั่งของเรา และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัด 

 

 2.2 บุคคลภายนอก
เราจะโอนหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 

   (ก)    เราอาจแบ่งปันข้อมูลการติดต่อท่านให้แก่บริษัทวิจัยทางการตลาดอิสระตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1(ข) 
   (ข)    เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อ้างไว้ด้านบนให้แก่บริษัทในเครืออื่นๆของไบเออร์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทในเครืออื่นๆของไบเออร์จะส่งข้อมูลทางการตลาดในทำนองเดียวกันไปให้ท่านผ่านอีเมลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ หากท่านให้ความยินยอมไว้ด้านล่าง
   (ค)    เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อ้างไว้ด้านบน ให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนทางการค้าอื่นที่จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการบริการหรือส่งข้อมูลให้ท่าน เช่น โรงแรม หรือบริษัทท่องเที่ยว
   (ง)    ข้อมูลบางส่วนของท่านอาจถูกโอนและประมวลผลในประเทศอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“อีอีเอ”) ซึ่งอาจมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่ต่ำกว่าประเทศในทวีปยุโรป ทั้งนี้ ไม่ว่าที่ใดที่ถูกร้องขอ เราจะรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ เช่น โดยการทำสัญญาเป็นการเฉพาะกับผู้นำเข้าข้อมูล การโอนข้อมูลเช่นว่านั้นสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ที่ใช้บังคับอยู่เท่านั้น
 

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการรักษาความสัมพันธ์ต่อลูกค้ากับท่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตามกฎแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากไม่มีการใช้เป็นระยะเวลา 2 ปีและสุดท้าย ข้อมูลนั้นจะถูกลบไป แต่ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่นำมาใช้บังคับกับบางกรณี อาทิเช่น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างออกไป ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอื่น (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา การดำเนินคดีที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ใช้บังคับ)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่าน

สิทธิดังต่อไปนี้เป็นสิทธิทั่วไปของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   (ก)    สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้เก็บ
   (ข)    สิทธิในการร้องขอให้แก้ไข ให้ลบ หรือห้ามดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   (ค)    สิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการด้วยเหตุผลด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เหตุผลด้านประโยชน์สาธารณะ หรือเหตุผลด้านการเก็บข้อมูล หากเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการบังคับการหรือเหตุผลอันสมควรเช่นว่านั้นมีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ หรือสิทธิและเสรีภาพที่ท่านมี หรือการดำเนินการนั้นได้ถูกทำไปเพื่อยืนยัน ใช้สิทธิ หรือเพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมาย
   (ง)    สิทธิที่จะเคลื่อนย้ายข้อมูล
   (จ)    สิทธิที่จะยื่นคำฟ้องหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   (ฉ)    ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมให้เก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเพิกถอนนั้นจะมีผลไปในอนาคต

 

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดส่งคำขอไปยังผู้จัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด เลขที่ 130/1 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500 อีเมล: dpo.sg@bayer.com เบอร์โทรศัพท์ +66 2232 7000 (สายหลัก)