Informácie o ochrane osobných údajov

Content

Týmto dokumentom by Vám naša spoločnosť Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B (ďalej len „nás”, „náš” alebo „my”), rada poskytla informácie o tom, ako spracúva Vaše osobné údaje a získala Váš súhlas na nižšie uvedené konkrétne účely.

1. Spracúvanie osobných údajov

Ak nie je v nasledujúcich odsekoch uvedené inak, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem spočívajúci v propagácii našich produktov a služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov):

 

a. Udržiavanie riadenia vzťahov so zákazníkmi
Udržiavame systém riadenia vzťahov so zákazníkmi, v ktorom uchovávame Vaše osobné údaje:

 

 • Kontaktné údaje: Táto kategória osobných údajov zahŕňa napr. Vaše meno, priezvisko, titul, adresu, číslo telefónu / faxu / mobilu, e-mail alebo iné online kontaktné údaje. Kontaktné údaje získavame na základe našich individuálnych obchodných kontaktov s Vami alebo od komerčných poskytovateľov údajov, rovnako ako z verejne dostupných zdrojov, napr. z webových stránok. Tieto údaje používame ku kontaktu s Vami, na účel propagácie našich produktov a služieb alebo na poskytovanie naliehavých medicínskych informácií o našich produktoch.

 

 • Analýza vzťahov so zákazníkmi: V prípade, že od nás nakúpite produkty alebo využijete naše služby, uložíme Vašu zákaznícku históriu. Tieto informácie používame, aby sme mohli lepšie pochopiť Vaše záujmy a informovať Vás o produktoch a službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Okrem toho dokumentujeme a analyzujeme naše individuálne kontakty s Vami, aby sme neustále zlepšovali Vaše skúsenosti s našimi produktmi a službami. Môžu sem patriť témy, o ktorých sme s Vami hovorili a Váš záujem o ne. V tejto súvislosti môžeme taktiež získavať údaje o Vašich záujmoch od komerčných poskytovateľov údajov.

 

 • Zlepšovanie spolupráce so zákazníkmi: Aby sme mohli efektívne riadiť našu vzájomnú spoluprácu a podporiť úspešný rozvoj našich produktov a služieb na trhu, snažíme sa lepšie pochopiť, ktoré odborné/medicínske témy Vás osobitne zaujímajú alebo do ktorých sa prevažne zapájate. Táto kategória osobných údajov vychádza z našich vlastných údajov alebo skúseností alebo údajov poskytovaných agentúrami zaoberajúcimi sa prieskumom trhu alebo komerčnými poskytovateľmi údajov a zahŕňa napr. informácie o Vašej oblasti medicínskych znalostí, o Vašich odborných aktivitách ako je publikovanie odborných článkov, účasť na výskumných projektoch a odborných podujatiach.

 

b. Vykonávanie štúdií prieskumu trhu
Spolupracujeme s úplne nezávislými agentúrami na prieskum trhu, ktoré v našom mene globálne vykonávajú štúdie prieskumu trhu zamerané na naše vedecké záujmy a produkty. Vaše Kontaktné údaje môžeme zdieľať s týmito agentúrami na prieskum trhu, aby sme mohli vykonávať štúdie prieskumu trhu, ktoré sú špecifické pre našich zákazníkov.

 

c. Poskytovanie marketingových/medicínskych oznámení
Vaše Kontaktné údaje môžeme využiť na to, aby sme s Vami komunikovali prostredníctvom telefonických hovorov, adresných zásielok, e-mailu alebo inej elektronickej komunikácie (napr. fax, chaty na webových stránkach, textové správy, správy cez Messenger alebo vzdialená komunikácia formou remote detailingu/vrátane zákazníckych služieb na požiadanie) na účel poskytovania marketingových/medicínskych oznámení. Marketingové/medicínske oznámenia môžeme používať, aby sme Vám poskytovali informácie o službách, produktoch alebo podujatiach súvisiacich s Vaším medicínskym záujmom alebo aby sme od Vás získavali spätnú väzbu o našich produktoch a službách. To môže zahŕňať zobrazovanie reklám prispôsobených Vášmu záujmu na našich alebo iných webových stránkach a aplikáciách. Marketingové/medicínske oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo iných spôsobov elektronickej komunikácie (ďalej len „elektronické marketingové/medicínske oznámenia”), ako aj prostredníctvom telefonických hovorov, sú však podmienené poskytnutím Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).


    
d. Analýza Vášho používania našich elektronických marketingových/medicínskych oznámení
Aby sme mohli prispôsobiť naše elektronické marketingové/medicínske oznámenia tak, aby vyhovovali Vašim potrebám a preferenciám a za predpokladu, že nám poskytnete svoj súhlas, analyzujeme Vaše používanie našich elektronických marketingových/medicínskych oznámení, napr. či ste ich otvorili a ako ste ich použili (napr. na ktoré odkazy ste klikli).

 

2. Prenos osobných údajov

2.1 Spracovanie na zákazku
Používame špecializovaných dodávateľov služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby. Týchto dodávateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracúvaní údajov budú spracúvať osobné údaje len na základe našich pokynov a striktne v súlade s našimi smernicami.

 

2.2 Tretie strany
Vaše osobné údaje prenášame alebo sprístupňujeme tretím stranám za nasledujúcich okolností:

 • a. Vaše Kontaktné údaje môžeme zdieľať s úplne nezávislými agentúrami na prieskum trhu, ako je opísané v odseku 1 b.
 • b. Vaše vyššie uvedené osobné údaje môžeme prenášať ďalším pridruženým spoločnostiam skupiny Bayer na vyššie špecifikované účely. Iné pridružené spoločnosti skupiny Bayer Vám však budú priamo doručovať príslušné marketingové oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty alebo inej elektronickej komunikácie iba v prípade, že poskytnete nižšie uvedený súhlas.
 • c. Vaše vyššie uvedené osobné údaje môžeme prenášať aj iným partnerom, ktorých je potrebné zapojiť do organizovania služby alebo našej komunikácie s Vami, napr. hotely alebo cestované agentúry.
 • d. Vaše údaje sa môžu čiastočne prenášať a spracúvať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ktoré môžu poskytovať nižšiu úroveň ochrany osobných údajov ako európske krajiny. Kdekoľvek to bude nutné, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, napr. uzatvorením konkrétnych dohôd s príslušným príjemcom údajov. Ich kópiu môžete získať na základe žiadosti doručenej na nižšie uvedený kontakt. Takéto prenášanie údajov sa vykonáva len v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.
3. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutne nutnej doby na účely trvalého zákazníckeho vzťahu s Vami. Vaše osobné údaje budú spravidla automaticky po 2 rokoch nečinnosti archivované na 3 roky a potom budú vymazané. Toto sa neuplatní, t.j. Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas inej doby, ak tak stanovuje zákon (napr. v súvislosti s plnením zmluvy uzatvorenej s Vami, prebiehajúcim súdnym konaním alebo v súlade s platnými daňovými zákonmi).

 

4. Informácie o Vašich právach

Vo všeobecnosti máte podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov k dispozícii nasledujúce práva:

 

 • a. Právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame a prístup k nim;
 • b. Právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • c. Právo namietať proti spracúvaniu založenému na našom vlastnom oprávnenom záujme, verejnom záujme alebo profilovaní, ibaže budeme schopní preukázať, že existujú presvedčivé a oprávnené dôvody, ktoré prekonajú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo že takéto spracúvanie prebieha na účely presadzovania, uplatňovania alebo obrany právnych nárokov;
 • d. Právo na prenosnosť údajov;
 • e. Právo podať úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov;
 • f. Môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním Vašich osobných údajov bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním takéhoto súhlasu.

Ak si prajete uplatniť svoje práva, obráťte sa, prosím, na nasledujúci kontakt: Bayer, spol. s r.o., Data Privacy Manager, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, alebo nám pošlite e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.