Event Management Privacy Statement for Websites

Content
Sekretesspolicy

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan oss eller vi). Bayer sköter också evenemangshantering såsom beskrivet i denna sekretesspolicy. För mer information rörande Bayer, se vår imprint.

A. Hantering av personuppgifter

Nedan avser vi tillhandahålla information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du registrerar dig för ett evenemang som organiseras av Bayer och/eller när du använder vår webbplats.

I. Evenemangsregistering och organisering
Vi samlar in följande personuppgifter som är nödvändiga för registeringen och organiserandet av evenemanget; deltagarinformation såsom namn, efternamn, adress, tjänstetitel, mejladress, EFPIA-information, om tillämpart (EFPIA-upplysningskoden är ett frivilligt åtagande som kräver att alla EFPIA-medlemsföretag redogör de värdeöverföringar som görs till hälso- och sjukvårdpersonal och hälso – och sjukvårdsorganisationer. Enligt denna kod kommer alla EFPIA-medlemsföretag, inklusive Bayer, att publicera alla direkta och indirekta, monetära och icke-monetära överföringar av värde relaterat till utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel.), företagsinformation; information om mötesdeltagande, hotellboende, catering och transport och annan information som frivilligt tillhandahålls av användaren under online-registrering.
Den insamlade informationen lagras i ett webbverktyg och används för att generera olika deltagarlistor såsom rumslista, EFPIA-rapporteringslista och transportlista som är nödvändiga för administrationen och organisationen av evenemanget. Dina uppgifter kommer att lagras under två år efter evenemanget.
Den rättsliga grunden för behandlingen är utförandet av ett kontrakt med dig (artikel 6.1 (b) Dataskyddsförordningen). Emellertid är behandlingen av EFPIA-uppgifter baserad på den rättsliga motiveringen att en behandling är nödvändig för att eftersträva våra berättigade intressen för att uppfylla våra skyldigheter enligt EFPIA-upplysningskoden (artikel 6.1 (f) Dataskyddsförordningen), som förklaras mer detaljerat i vår sekretesspolicy för EFPIA Disclosure of Transfers of Value. 

II. Användning av Webbplatsen
Såvida inget annat anges i följande avsnitt beror den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbsida, på det faktum att sådan hantering krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) Dataskyddsförordningen).

1. Åtkomst till Webbplatsen
När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare viss information till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande information samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:
· IP-adress
· datum och tid för åtkomst
· tidszonsskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
· innehåll i begäran (specifik plats)
· åtkomststatus/HTTP-statuskod
· överförd datavolym
· webbplats som begär åtkomst
· webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta
För att skydda våra berättigade intressen kommer vi under en begränsad tid att lagra sådan information som möjliggör att personuppgifter kan spåras i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) Dataskyddsförordningen).

2. Registrering och inloggning
När du har bekräftat att du är villig att delta i detta evenemang kan du komma att få en personlig länk. För att registrera sig för ett evenemang kräver evenemangshanteringsteamet viss information för att kunna tillhandahålla logistiska tjänster.
Det är personuppgifter såsom:
• Namn, efternamn, kön och titel
• Kontaktuppgifter (adress, telefon, ...)
Ytterligare information för att tillhandahålla logistiktjänster:
• Preferenser gällande resor
• Preferenser gällande logi
Efter registreringen kan du justera din registrering. Du kan göra det på egen hand med den medföljande länken i bekräftelsemeddelandet och ditt bekräftelsesnummer. För ytterligare information rörande evenemangsregistreringen och organiseringen, vänligen se avsnitt I ovan.

3. Inställning för kakor (cookies)
a) Vad är kakor (cookies)?
Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker webbplatsen.
b) Vilka kakor använder vi?
Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. På denna webbplats används inga valbara kakor.
c) Hur man förhindrar inställningen av kakor
Naturligtvis kan du använda vår webbplats utan att några kakor ställs in. I din webbläsare kan du när som helst konfigurera eller inaktivera användningen av kakor. Detta kan dock leda till en begränsning av funktionerna eller ha negativa effekter på användarvänligheten på vår webbplats.

4. Information om biverkningar och reklamationer
Webbplatsen är inte avsedd eller konstruerad för kommunikation om biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off label-användning och/eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet ska du kontakta hälso- och sjukvårdpersonalen (t.ex. läkare eller apotekare), den nationella hälsovårdsmyndigheten eller använda vår webbplats för rapportering av biverkningar.
Om du ändå rapporterar biverkningar eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter är vi skyldiga att hantera det och kan behöva kontakta dig för klargöranden. Därför kan det hända att vi måste meddela behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet om de problem du har rapporterat. I det sammanhanget kommer din information att vidarebefordras i pseudonymiserad form, det vill säga, ingen information där du direkt kan identifieras kommer att vidarebefordras. Vi kan också behöva vidarebefordra dessa pseudonymerade meddelanden till våra samarbetspartners, i den utsträckning dessa också är skyldiga att meddela sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.
Ytterligare information om dataskydd och biverkansrapportering finns tillgänglig i Bayers sekretesspolicy för farmakovigilansdata

III. Överföring av personuppgifter för uppdragsbehandling
För behandling av dina personuppgifter kommer vi till viss del att använda specialiserade serviceaktörer. Sådana serviceaktörer är noga utvalda och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive personuppgiftsbiträdesavtal behandlar de bara personuppgifter enligt vår instruktion och strikt i enlighet med våra direktiv.

IV. Överföring av uppgifter till tredje part
Vi överför dina personuppgifter till följande tredje parter för följande ändamål:
Tredje part  Omfattning och överföringens syfte  
Hotell För att boka ett evenemang och organisera schemat med event inklusive transport 
Restauranger För att organisera catering under ett evenemang

Transportföretag För att organisera transport/färdmedel

Eventföretag Tillhandahåller evenemangstjänster på uppdrag av Bayer 

V. Behandling av data utanför EU/EES
Dina personuppgifter kommer delvis även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU”) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha en lägre nivå av skydd för personuppgifter än europeiska länder. Vi kommer i de fallen säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalsparter (kopia tillgänglig på begäran), eller så begär vi ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

B. Information om dina rättigheter
 

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning:
• Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
• Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
• Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
• Rätt till dataportabilitet.
• Rätt att lämna in ett klagomål till en Dataskyddsmyndighet.
• Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden återkalla ditt samtycke till insamling och behandling av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.
Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. ( C.).

 

Kontakt
För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail till to ECM-Support@bayer.com eller kontakta vår Dataskyddsansvarige på följande adress:
Data Privacy Manager
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
 

C. Ändring av sekretesspolicyn


Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: [ 2021-01-27]