Informacje dotyczące prywatności danych

Content

W niniejszym dokumencie Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158  (dalej określana mianem „my”, z uwzględnieniem odpowiednich modyfikacji tego zwrotu) chce przekazać Panu/Pani informacje na temat sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do określonych poniżej poszczególnych celów.

1. Przetwarzanie danych osobowych

O ile z treści kolejnych paragrafów nie wynika inaczej, podstawa prawa do przetwarzania Pana/Pani danych wynika z konieczności realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z promowaniem naszych produktów i usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”):

 

a.    Prowadzenie systemu zarządzania relacjami z klientem

Prowadzimy system zarządzania relacjami z klientem, w którym przechowujemy następujące dane osobowe:

  • Informacje kontaktowe: Ta kategoria danych osobowych obejmuje m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer faksu, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej lub inne informacje kontaktowe. Informacje kontaktowe uzyskujemy dzięki indywidualnym kontaktom służbowym z Panem/Panią lub od podmiotów zajmujących się dostarczaniem danych, jak również z publicznie dostępnych źródeł, np. ze stron internetowych. Z Pana/Pani danych kontaktowych korzystamy w celu promowania naszych produktów i usług lub przekazywania pilnych informacji medycznych dotyczących naszych produktów.
  • Analiza relacji z klientami: W przypadku nabycia przez Pana/Panią naszych produktów lub skorzystania ze świadczonych przez nas usług przechowujemy historię Pana/Pani zamówień. Wykorzystujemy te informacje do tego, aby lepiej poznać Pana/Pani zainteresowania i informować Pana/Panią o naszych produktach i usługach, które mogą Pana/Panią zainteresować. Ponadto dokumentujemy i analizujemy nasze indywidualne kontakty z Panem/Panią, aby stale ulepszać Pana/Pani doświadczenia związane z korzystaniem z naszych produktów i usług. Gromadzone w tym celu informacje mogą obejmować omówione z Panem/Panią zagadnienia i Pana/Pani zainteresowanie poszczególnymi tematami. Dane na temat Pana/Pani zainteresowań możemy również uzyskiwać od dostawców danych.
  • Usprawnienie współpracy z klientami: Aby prowadzić pomyślną współpracę z Panem/Panią i skutecznie wspomagać rozwój rynku naszych produktów i usług, staramy się lepiej poznać tematy naukowe/medyczne, które szczególnie Pana/Panią interesują lub którymi się Pan/Pani zajmuje. Ta kategoria danych osobowych opiera się na naszych własnych danych lub doświadczeniach albo danych i doświadczeniach przekazanych nam przez agencje badania rynku lub dostawców danych i obejmuje m.in. informacje na temat Pana/Pani obszaru specjalizacji oraz Pana/Pani działalności naukowej w postaci publikacji artykułów naukowych i udziału w projektach badawczych i kongresach.
  • Informacje o praktyce lekarskiej*: Ta kategoria danych obejmuje informacje takie jak: liczba pacjentów, charakterystyka pacjentów, rodzaje preferowanych lub prowadzonych terapii,  rola/stanowisko w ramach szpitala/kliniki w celu zrozumienia roli lekarza w podejmowaniu decyzji na temat terapii pacjentów aby móc przekazywać odpowiednie treści na temat naszych produktów.

 

b.    Prowadzenie badań rynku
Współpracujemy z w pełni niezależnymi agencjami badania rynku, które na nasze zlecenie prowadzą badania rynku, skoncentrowane na naszych produktach i obszarach naukowych, których nasze produkty dotyczą. Możemy udostępniać Pana/Pani dane kontaktowe tym agencjom badania rynku w celu prowadzenia badań dotyczących naszych klientów.

 

c.    Przekazywanie komunikatów marketingowych/medycznych
Wykorzystywanie Pana/Pani danych kontaktowych może mieć miejsce na potrzeby skomunikowania się drogą telefoniczną, pocztową, elektroniczną lub przy użyciu innych środków łączności elektronicznej (np. faksu, czatu na stronach internetowych, wiadomości tekstowych, komunikatorów internetowych lub zdalnego informowania/w tym usług na żądanie klienta) w celu przekazania komunikatów marketingowych/medycznych. Możemy również wykorzystywać komunikaty marketingowe/medyczne do przekazywania informacji o usługach, produktach lub wydarzeniach związanych z interesującym Pana/Panią obszarem medycznym lub do zbierania opinii na temat naszych produktów i usług. Może to obejmować wyświetlanie Panu/Pani reklam zgodnych z Pana/Pani zainteresowaniami na naszych lub innych stronach internetowych i w aplikacjach. Jednakże przekazywanie komunikatów marketingowych/medycznych drogą elektroniczną lub przy użyciu innych środków łączności elektronicznej („elektroniczne komunikaty marketingowe/medyczne”), a także za pośrednictwem telefonu, wymaga uzyskania Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

d.    Analizy dotyczące korzystania przez Pana/Panią z naszych elektronicznych komunikatów marketingowych/medycznych
Aby dostosować nasze elektroniczne komunikaty marketingowe/medyczne do Pana/Pani potrzeb i preferencji (pod warunkiem uzyskania Pana/Pani zgody), analizujemy sposób korzystania przez Pana/Panią z elektronicznych komunikatów marketingowych/medycznych, np. sprawdzamy, czy otworzył/a Pan/Pani elektroniczny komunikat marketingowy/medyczny i w jaki sposób go Pan/Pani wykorzystał/a (np. jakie linki zostały przez Pana/Panią kliknięte).

 

2. Przekazywanie danych osobowych

 

2.1. Zlecanie przetwarzania danych innym podmiotom
Korzystamy z usług wyspecjalizowanych dostawców, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Starannie dobieramy i stale monitorujemy naszych dostawców usług. Na podstawie odpowiednich umów o przetwarzaniu danych dostawcy usług będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie otrzymanej od nas instrukcji, ściśle przestrzegając przy tym naszych wytycznych.

 

2.2. Osoby trzecie
Przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe osobom trzecim w następujących przypadkach:

 

a.    Możemy udostępniać Pana/ Pani dane osobowe w pełni niezależnym agencjom badania rynku zgodnie z powyższym zapisem w pkt. 1b

 

b.    Możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe, o których mowa powyżej, innym podmiotom powiązanym firmy Bayer w celach wymienionych powyżej. Jednakże inne podmioty powiązane firmy Bayer będą przekazywać Panu/Pani odpowiednie komunikaty marketingowe wyłącznie bezpośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu innych środków łączności elektronicznej, o ile wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

 

c.    Możemy także przekazywać Pana/Pani dane osobowe wymienione powyżej innym partnerom, którzy muszą zostać zaangażowani w zarządzanie usługą lub komunikacją na Pana/Pani rzecz, takim jak hotele i biura podróży.

 

d.    Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W przypadkach, w których będzie to wymagane, zapewnimy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane. Tego rodzaju przekazywanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do utrzymania stałych relacji z klientem. Co do zasady, po upływie 2 lat bezczynności Pana/Pani dane osobowe będą automatycznie archiwizowane przez okres 3 lat, a po upływie tego okresu zostaną usunięte. Zasada ta nie obowiązuje jednak m.in. w przypadku, gdy Pana/Pani dane będą przechowywane przez inny okres przewidziany prawem (np. w związku z realizacją zawartej z Panem/Panią umowy, prowadzonym postępowaniem sądowym lub zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi).

 

4. Informacje dotyczące przysługujących Panu/Pani praw

Co do zasady, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 

a.    prawo do informacji o przechowywanych przez nas Pana/Pani danych osobowych;

 

b.    prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

 

c.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych względów o charakterze nadrzędnym w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub że przetwarzanie danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.    prawo do przenoszenia danych;

 

e.    prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych;

 

f.    w każdej chwili może Pan/Pani ze skutkiem na przyszłość wycofać zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Pana/Pani danych osobowych.

 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem  Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

 

Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem: http://www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php

* Ta kategoria dotyczy tylko przedstawicieli zawodów medycznych.

 

 

CON-PL-00010-1