Opplysninger om personvern

Content

A. Opplysninger om personvern

Med dette dokumentet ønsker Bayer AS (heretter “oss”, “vår” eller “vi”) som behandlingsansvarlig å informere om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi ønsker samtidig å innhente ditt samtykke til behandling for spesifikke formål som beskrevet nedenfor.

 

1. Håndtering av personopplysninger

Med mindre annet er angitt i de følgende avsnitt, er det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger at det er nødvendig for og i samsvar med vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester (personvernforordningen art. 6(1) bokstav f), jf. personopplysningsloven § 1):
 

a. Opprettholde kunderelasjonssystemer

Vi anvender et dataprogram for håndtering av kunderelasjoner (CRM-system), hvor vi behandler personopplysninger om deg:
 

• “Kontaktinformasjon”: Denne kategorien av personopplysninger omfatter f.eks. ditt navn, stilling/tittel, adresse, telefon/faxnummer, epostadresse eller andre kontaktopplysninger. Vi mottar kontaktopplysninger ved vår individuelle kontakt med deg, eller fra kommersielle adresseleverandører og fra offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. nettsider. Vi bruker dine kontaktopplysninger for å fremme våre produkter og tjenester, eller for å formidle viktige medisinske opplysninger om våre produkter.
 

• “Analyse av kunderelasjoner“: Hvis du kjøper produkter fra oss eller benytter våre tjenester, lagrer vi din kundehistorikk. Vi bruker denne informasjonen for å bedre kunne forstå dine interesser og  for å informere deg om våre produkter og tjenester som kan være av  interessere for deg. Videre dokumenterer og analyserer vi våre individuelle kontakt med deg for å kontinuerlig kunne forbedre din opplevelse med våre produkter og tjenester. Dette kan omfatte de temaer som diskuteres med deg og din interesse i dem. I denne sammenheng kan vi også motta opplysninger om dine interesser fra kommersielle dataleverandører.
 

• "Forbedre kundesamarbeidet": For å kunne håndtere vårt samarbeid med deg på en effektiv måte og bidra til vellykket markedsutvikling for våre produkter og tjenester, prøver vi å forbedre vår forståelse av hvilke vitenskapelige/medisinske temaer du er spesielt interessert eller involvert i. Denne kategorien av personopplysninger er basert på våre egne data, erfaringer eller er levert av tilbydere av markedsundersøkelseser eller kommersielle dataleverandører og omfatter f.eks. informasjon om ditt medisinske kompetansefelt, dine vitenskapelige aktiviteter som publisering av vitenskapelige artikler, din deltakelse i forskningsprosjekter og på profesjonelle kongresser og din rolle i arbeidsrelatert nettverk.
 

• "Regeletterlevelse": For å sikre overholdelse av interne og regulatoriske krav i selskapet kan vi samle inn, analysere eller revidere data fra vårt kundebehandlingssystem, som kan omfatte dine personopplysninger. Behandling av slike opplysninger kan også være nødvendig for å fastslå, anvende eller forsvare rettslige krav.


b. Gjennomføre markedsundersøkelser

Vi samarbeider med fullstendig uavhengige markedsundersøkelsesleverandører, som, på våre vegne, utfører markedsundersøkelser, med fokus på våre vitenskapelige interesser og produkter. Vi kan dele din Kontaktinformasjon med disse markedsundersøkelsesleverandørene for å gjennomføre markedsundersøkelser som er spesifikke for våre kunder.
 

c. Levere markedsføring/medisinsk kommunikasjon

Vi kan bruke dine Kontaktopplysninger for å kommunisere med deg gjennom telefon, direkte post, e-post eller annen elektronisk kommunikasjon (f.eks chat på websteder, tekstmeldinger, messenger meldinger eller såkalt «remote detailing» (inkludert kundetjenester etter oppfordring)) for å kunne levere markedsføringsmateriale/medisinsk kommunikasjon. Vi kan bruke markedsføring/medisinsk kommunikasjon for å gi informasjon om tjenester, produkter eller begivenheter relatert til dine medisinske interesser eller for å få tilbakemeldinger på våre produkter og tjenester. Dette kan omfatte visning av annonser for deg på våre eller andres nettsider eller applikasjoner som er tilpasset dine interesser. Markedsføring/medisinsk kommunikasjon via e-post eller andre elektroniske kanaler («Elektronisk markedsføring/Medisinsk kommunikasjon»), såvel som via telefonoppringning,  forutsetter imidlertid at du gir ditt samtykke (personvernforordningen art. 6(1) bokstav a). Av hensyn til tydelighet, en telefonsamtale der vi kun ber om ditt samtykke til fremtidig Elektronisk markedsføring/Medisinsk kommunikasjon, har grunnlag i vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester (personvernforordningen art. 6(1) bokstav f)).
 

d. Analysere din bruk av vår Elektroniske markedsføring/Medisinsk kommunikasjon

For å kunne tilpasse vår Elektroniske markedsføring/Medisinsk kommunikasjon for å oppfylle dine behov og preferanser, og forutsatt at du  gir ditt samtykke, analyserer vi din bruk av vår Elektroniske markedsføring/Medisinske kommunikasjon, f.eks. om du har åpnet og hvordan du brukte vår Elektroniske markedsføring/Medisinske kommunikasjon (f.eks. hvilke lenker du klikket på).
 

e. Behandle dine innkjøp

Hvis du legger inn en bestillingsordre hos oss behandler vi din Kontaktinformasjonen og betalingsinformasjon for å håndtere bestillingen, inkludert organisering av forsendelsen til deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er inngåelsen og oppfyllelsen av kjøpsavtalen for de bestilte varer eller tjenester (personvernforordningen art. 6(1) bokstav b). Hvis du velger å betale over konto, det vil si at vi leverer våre produkter eller tjenester før betaling utføres, gjennomfører vi en kredittsjekk for å beskytte oss mot betalingsmislighold (personvernforordningen art. 6(1) bokstav f).


2. Overføring av personopplysninger
 

2.1 Kommisjonert behandling
 

Vi bruker spesialiserte tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å tilby våre tjenester. Slike tjenesteleverandører er nøye utvalgt og overvåkes regelmessig av oss. De vil kun behandle personopplysninger etter vår instruksjon basert på gjeldende databehandleravtale og i nøye overensstemmelse med våre instrukser.
 

2.2 Tredjeparter

Vi overfører eller gir adgang til dine personopplysninger til tredjeparter i følgende tilfeller:

a. Vi kan dele din Kontaktinformasjon med fullt uavhengige markedsundersøkelsesleverandører som beskrevet ovenfor i avsnitt 1.b.
b. Vi kan overføre dine ovennevnte personopplysninger til andre Bayerselskaper, som f.eks. Bayer AG (Tyskland), for de formål som er angitt ovenfor. Andre Bayerselskaper vil imidlertid kun sende slikt markedsføringsmateriale direkte til deg, via  epost eller annen elektronisk kommunikasjon, dersom du samtykker til dette nedenfor.
c. Vi kan også overføre dine ovenfornevnte personopplysninger til andre partnere som trenger å være involvert i å forvalte en tjeneste eller gi kommunikasjon til deg, for eksempel hoteller eller reisebyråer.
d. Dine personopplysninger kan også overføres til og behandles i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), som kan ha et lavere beskyttelsesnivå for personopplysninger enn europeiske land. Når det er påkrevet, vil vi sikre at det er et tilstrekkelig nivå for beskyttelse av dine personopplysninger, f.eks. ved å inngå konkrete avtaler om datasikkerhet med de respektive importører av personopplysningene. Slik overføring utføres kun i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
 

3. Oppbevaringsperiode for personopplysninger
 

Vi oppbevarer kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å opprettholde vårt kontinuerlige kundeforhold til deg. Som regel arkiveres dine personopplysninger automatisk i 3 år etter 2 års inaktivitet og blir deretter slettet. Dette gjelder ikke, det vil si at vi beholder opplysningene i en annen oppbevaringsperiode, der noe annet følger av lovgivning (f.eks. i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt inngått med deg, i påvente av en rettssak eller i henhold til gjeldende skattelovgivning).
 

4. Opplysninger om dine rettigheter
 

Følgende rettigheter er som utgangspunkt tilgjengelig for deg i henhold til gjeldende personvernlovgivning:

a. Rett til å få informasjon om dine personligopplysninger lagret av oss.

b. Rett til å kreve endring, sletting eller begrenset behandling av dine personopplysninger.

c. Rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger som er begrunnet i vår berettigede interesse, i offentlige interesse eller profilering, med mindre vi kan bevise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som overgår dine interesser, rettigheter eller friheter eller at slik behandling er utført med henblikk på å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

d. Rett til dataportabillitet.

e. Rett til å inngi klage til Datatilsynet.

f. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger med virkning fremover i tid.
 

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, rett din anmodning til:
Bayer AS, v/Personvernansvarlig, Postboks 193, 1325 Lysaker eller epost: personvern@bayer.com

 

 

CON-NO-00003-2