Στοιχεία Εκδότη

Content

Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (μέλος του Ομίλου BAYER)

Εκπροσωπούμενη από τον: Andreas Pollner

Σωρού 18-20,

151 25 Μαρούσι, Αθήνα,

Ελλάδα

Τηλ. +30 210 6187500

e-mail: info.gr@bayer.com

ΑρΜΑΕ: 2724/01ΑΤ/Β/86/685

Α.Φ.Μ.: 094056437

Copyright Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.