Informace o ochraně osobních údajů

Content

Tímto dokumentem by Vám naše společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C391 (dále jen „my“, „nás” nebo „náš”) ráda poskytla informace o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a získala Váš souhlas pro níže uvedené konkrétní účely.

1. Zpracování osobních údajů

Není-li v následujících částech uvedeno jinak, právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na propagaci našich produktů a služeb, (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů):

 

a. Udržování řízení vztahů se zákazníky

Udržujeme systém řízení vztahů se zákazníky, ve kterém uchováváme Vaše osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: Tato kategorie osobních údajů zahrnuje např. Vaše jméno, příjmení, titul, adresu, číslo telefonu/faxu/mobilu, e-mail nebo jiné online kontaktní údaje. Kontaktní údaje získáváme na základě našich individuálních obchodních kontaktů s Vámi nebo od komerčních poskytovatelů dat, stejně jako z veřejně dostupných zdrojů, např. z webových stránek. Tyto údaje používáme ke kontaktu s Vámi, za účelem propagace našich produktů a služeb nebo k poskytování naléhavých medicínských informací ohledně našich produktů.

 

 • Analýza vztahů se zákazníky: V případě, že od nás zakoupíte produkty nebo využijete našich služeb, uložíme Vaši zákaznickou historii. Tyto informace používáme, abychom mohli lépe porozumět Vašim zájmům a informovat Vás o našich produktech a službách, které by Vás mohly zajímat. Dále dokumentujeme a analyzujeme naše individuální kontakty s Vámi, abychom neustále zlepšovali Vaše zkušenosti s našimi produkty a službami. Mohou sem patřit témata, která jsme s Vámi diskutovali, a Váš zájem o ně. V této souvislosti můžeme také získávat údaje o Vašich zájmech od komerčních poskytovatelů dat.

 

 • Zlepšování spolupráce se zákazníkem: Abychom mohli efektivně řídit naši spolupráci s Vámi a podpořit úspěšný rozvoj našich produktů a služeb na trhu, snažíme se lépe pochopit, jaká odborná/lékařská témata Vás zvláště zajímají nebo do kterých se zejména zapojujete. Tato kategorie osobních údajů vychází z našich vlastních dat nebo zkušeností nebo z údajů poskytovaných agenturami zaměřenými na průzkum trhu nebo komerčními poskytovateli dat a zahrnuje například informace o Vaší oblasti lékařských znalostí, o Vašich odborných aktivitách, jako je publikace odborných článků, účast na výzkumných projektech a odborných kongresech.

 

b. Provádění studií průzkumu trhu

Spolupracujeme s plně nezávislými agenturami pro průzkum trhu, které v našem zastoupení globálně provádějí studie průzkumu trhu zaměřené na naše vědecké zájmy a produkty. Vaše Kontaktní údaje můžeme sdílet s těmito agenturami, abychom mohli provádět studie průzkumu trhu, které jsou specifické pro naše zákazníky.

 

c. Poskytování marketingových/medicínských sdělení

Vaše Kontaktní údaje můžeme využít ke komunikaci s Vámi prostřednictvím telefonických hovorů, adresných zásilek, e-mailu nebo jiné elektronické komunikace (např. fax, chaty na webových stránkách, textové zprávy, zprávy přes messenger nebo vzdálená komunikace formou remote detailingu/včetně zákaznických služeb na vyžádání) za účelem poskytování marketingových/medicínských sdělení. Můžeme používat marketingová/medicínská sdělení  za účelem poskytování informací o službách, produktech nebo akcích souvisejících s Vaším medicínským zájmem nebo získávání zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb. Může to zahrnovat zobrazování reklam uzpůsobených Vašim zájmům na našich nebo jiných webových stránkách a aplikacích.  Marketingová/medicínská sdělení prostřednictvím e-mailu nebo jiných způsobů elektronické komunikace (dále jen „elektronická marketingová/medicínská sdělení”), jakož i prostřednictvím telefonických hovorů, jsou však podmíněna poskytnutím Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

d.Analýza Vašeho používání našich elektronických marketingových /medicínských sdělení

Za účelem přizpůsobení našich elektronických marketingových/medicínských sdělení tak, aby vyhovovala Vašim potřebám a preferencím, a za předpokladu, že nám poskytnete svůj souhlas, analyzujeme Vaše používání našich elektronických marketingových/medicínských sdělení, např. zda jste je otevřeli a jak jste je použili (např. na které odkazy jste klikli).

2. Předávání osobních údajů

2.1.Zpracování na zakázku

Používáme specializované dodavatele služeb, kteří nám pomáhají naše služby poskytovat. Tyto dodavatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně monitorujeme. Na základě příslušných smluv o zpracování údajů budou zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů a striktně v souladu s našimi směrnicemi.

 

2.2.Třetí strany

Vaše osobní údaje předáváme nebo zpřístupňujeme třetím stranám za následujících okolností:

 

 • a. Vaše Kontaktní údaje můžeme sdílet s plně nezávislými agenturami pro průzkum trhu, jak je popsáno v části 1.b.
 • b. Vaše výše uvedené osobní údaje můžeme předávat dalším přidruženým společnostem skupiny Bayer pro účely specifikované výše. Jiné přidružené společnosti skupiny Bayer Vám však budou přímo doručovat příslušná marketingová sdělení prostřednictvím e-mailu nebo jiné elektronické komunikace pouze za předpokladu, že poskytnete níže uvedený souhlas.
 • c. Můžeme také předávat Vaše výše uvedené osobní údaje jiný partnerům, které je potřeba zahrnout do organizování služby nebo komunikace s Vámi, např. hotely nebo cestovní agentury.
 • d. Vaše údaje mohou být částečně předávány a zpracovávány také v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), které mohou poskytovat nižší úroveň ochrany osobních údajů než evropské země. Kdekoli to bude nutné, zajistíme dostatečnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, např. uzavřením zvláštních dohod s příslušným příjemcem údajů. Jejich kopii můžete obdržet na základě žádosti doručené na níže uvedený kontakt. Takové předávání údajů je prováděno pouze v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.


 

3. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely trvalého zákaznického vztahu s Vámi. Zpravidla budou Vaše osobní údaje po 2 letech nečinnosti automaticky archivovány po dobu 3 let a poté budou smazány. Toto se neuplatní, tj. budeme uchovávat Vaše údaje po jinou dobu, pokud je tak stanoveno zákonem (např. v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s Vámi, s probíhajícím soudním řízením nebo podle příslušných daňových zákonů).

4. Informace o Vašich právech

Obecně máte dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů k dispozici následující práva:

 • a.    Právo na informace o Vašich osobních údajích, které uchováváme;
 • b.    Právo požadovat opravu, vymazání nebo omezené zpracování Vašich osobních údajů;
 • c.    Právo vznést námitky proti zpracování založenému na našem vlastním oprávněném zájmu, veřejném zájmu nebo profilování, ledaže budeme schopni prokázat, že existují přesvědčivé a oprávněné důvody, které předčí Vaše zájmy, práva a svobody, nebo že takové zpracování probíhá za účelem prosazování, uplatňování nebo obrany právních nároků;
 • d.    Právo na přenositelnost údajů;
 • e.    Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • f.    Můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování před odvoláním takového souhlasu.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, obraťte se na následující kontakt: BAYER s.r.o., Data Privacy Manager, Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky, nebo pošlete e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.